Tele5 Polonia1 TopShop KuchniaTV DOMO Water Planet Media5  
WARUNKI SPRZEDAŻY

Podpisanie zlecenia przez Reklamodawcę pociąga za sobą przyjęcie niniejszych warunków sprzedaży. Agencja reklamowa lub Klient są poniżej oznaczeni jako Reklamodawca.

Rezerwacja czasu reklamowego

Rezerwacja czasu reklamowego jest dokonywana tylko na podstawie zleceń pisemnych zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5.

Zlecenie emisji

1. Zlecenie jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji z określeniem dat i godzin emisji spotów. Zlecenie jest ostatecznie przyjęte po podpisaniu przez stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5.

2. Daty i czasy zaznaczone na zleceniu są podane wyłącznie do celów informacyjnych, bloki reklamowe będą definiowane według ich miejsca w programie, a nie według określonej godziny. Stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5 mogą w zależności od potrzeb, zmodyfikować niektóre elementy programu. Reklamodawcy nie przysługuje w tym przypadku roszczenie odszkodowawcze.

3. Cena określona na zleceniu będzie ceną ostateczną i po podpisaniu zlecenia przez stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5 nie będzie podlegała dalszym negocjacjom.

4. Zlecenie złożone i podpisane przez Reklamodawcę nie może zostać odstąpione innemu Reklamodawcy. To samo dotyczy jakiejkolwiek części takiego zlecenia.

5. Żaden spot reklamowy nie może zostać emitowany przez stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5 bez zatwierdzenia przez Media5.

6. Podpisane zlecenie emisji reklam powinno być przesłane do stacji telewizyjnych obsługiwanych przez Media5 w ciągu 10 dni od dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na 10 dni przed emisją pierwszej reklamy.

7. Jeżeli rezerwacja jest dokonywana później niż na 14 dni roboczych przed terminem emisji reklamy, to zlecenie musi być podpisane i przekazane do Media5 w ciągu 24 godzin od otrzymania formularza zlecenia.

8. Terminy, o których mowa w pkt. 6. i 7. mogą ulec zmianie za zgodą stacji telewizyjnych obsługiwanych przez Media5 wyrażonej na piśmie.

9. Niedotrzymanie powyższych terminów będzie oznaczać rezygnację z rezerwacji.

10. Po podpisaniu zlecenia dopuszcza się, za zgoda Media5, zmianę reklamowanego produktu/usługi na inny produkt/usługę tego samego Reklamodawcy, bez obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat. Zamiana jest możliwa pod warunkiem wykorzystania tej samej ilości czasu reklamowego i tej samej wartości zamówienia oraz zgłoszenia jej nie później niż na 10 dni roboczych przed emisją.

11. Media5 zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia.

12. W przypadku stwierdzenia przez Media5 po przyjęciu zlecenia złej sytuacji finansowej lub wszczęcia postępowania upadłościowego albo ogłoszenia likwidacji Reklamodawcy, Media5 zastrzega sobie prawo przerwania wykonywania zlecenia nawet po jego przyjęciu. Reklamodawcy nie przysługuje w takich przypadkach roszczenie odszkodowawcze.

Materiały reklamowe

1. Reklamodawcy powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do filmu reklamowego w zakresie niezbędnym do emitowania go w stacjach telewizyjnych obsługiwane przez Media5. Oświadczenie o posiadaniu tych praw oraz o tym, że przekazany do emisji film nie narusza praw osób trzecich, Reklamodawca powinien dostarczyć w formie pisemnej razem z materiałem reklamowym na kasetach.

2. Reklamodawca obowiązany jest posiadać właściwe zaświadczenia o dopuszczalności reklamowanych produktów do obrotu w Polsce. Media5 może żądać od Reklamodawcy dołączenia takiego zaświadczenia do materiałów reklamowych.

3. Dostarczenie materiałów reklamowych na 2 dni robocze przed zaplanowaną emisją, pociąga za sobą obowiązek zapłaty 500 zł na rzecz Media5.

4. Reklamodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Media5 o każdym przewidywanym opóźnieniu w dostarczeniu materiałów reklamowych.

5. Materiały reklamowe nie mogą być dostarczone do Media5 później niż na 3 dni robocze przed zaplanowaną emisją. W przypadku niedostarczenia kaset w tym terminie Reklamodawca zostanie obciążony pełną odpłatnością za zamówiony i niewykorzystany czas reklamowy.

6. Materiały reklamowe dostarczane do Media5 podlegają zatwierdzeniu pod względem technicznym i merytorycznym przez Biuro Techniczne stacji telewizyjnych obsługiwanych przez Media5. Media5 zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia reklamy niezgodnej z prawem. Zatwierdzenie materiałów reklamowych przez Media5 nie zwalnia Reklamodawcy z wyłącznej odpowiedzialności za treść reklamy. Media5 w wypadku wykrycia niezgodności z w/w wymogami technicznymi w materiale reklamowym, będzie zobowiązana do ich usunięcia, o ile będzie to możliwe, a za wykonana usługę obciąży Reklamodawcę kwotą wg aktualnego cennika. Kontrola Biura Technicznego dotyczy również długości nadesłanych materiałów. W przypadku, gdy nadesłany materiał wykazuje czas trwania dłuższy od czasu zaznaczonego na zleceniu, a termin emisji nie pozwala na ponowne dostarczenie przez Reklamodawcę poprawionych materiałów, kwota zafakturowana zostanie odpowiednio podwyższona zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czas wykorzystany we wszelkich innych formach reklamy, jak np. "produkt placement", wzmiankowanie nazwy produktu lub firmy, podlega kontroli Biura Technicznego.

7. Media5 odrzuci materiał reklamowy zawierający jakiekolwiek pozagospodarcze elementy propagandowe, w tym głoszący opinie polityczne, światopoglądowe lub religijne.

8. Jedynie za zgoda Media5 wyrażona na piśmie film reklamowy może dotyczyć więcej niż jednego produktu usługi Reklamodawcy lub też zawierać elementy promujące inne podmioty niż Klient. Emisja takiego filmu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zawartej w cenniku.

9. Film reklamowy niezatwierdzony z powodów merytorycznych zostanie zwrócony Reklamodawcy w celu dokonania zmian umożliwiających emisje jednak, gdy nie będzie to możliwe według Media5, film ten zostanie odrzucony.

10. Materiały reklamowe zwrócone lub odrzucone są traktowane jako nie dostarczone.

11. Reklamodawca dostarcza materiały reklamowe do biura Media5 w postaci elektronicznej w formatach zgodnych z warunkami technicznymi Media5 na płycie dvd lub umieszczając je na uzgodnionym serwerze.

Reklamacje

1. Jeżeli emisja reklamy nie zostanie dokonana, będzie dokonana błędnie lub z usterkami technicznymi wizji lub fonii z winy stacji telewizyjnych obsługiwanych przez Media5, Media5 ustali termin ponownej, nieodpłatnej emisji, w przedziale godzinowym takim samym jak pierwotnie wybrany przez Reklamodawcę. Warunkiem ponownej emisji reklamy jest zgłoszenie reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od daty błędnej emisji reklamy.

2. Media5 ustosunkuje się pisemnie do zastrzeżeń Reklamodawcy. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty techniczne związane z analizą przedstawionych zastrzeżeń będzie ponosił Reklamodawca.

3. Emisja reklamy do dwudziestu minut wcześniej lub później niż godzina określona w zleceniu będzie uważana za dokonana zgodnie ze złożonym zleceniem. Media5 zastrzega sobie prawo zmiany czasu emisji bloku reklamowego, który następuje po programach niesformatowanych (np. transmisje lub filmy fabularne).

4. Media5 nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zlecenia z powodu działania siły wyższej typu awaria, strajk, zgon, zamach itp..

5. W przypadku, gdy stacje telewizyjne obsługiwane przez Media5 lub jakakolwiek z firm biorących udział w nadawaniu spotów reklamowych przerwałaby wykonanie zlecenia z przyczyn nałożonych w kraju osiedlenia, Reklamodawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie, a wykonana część zlecenia zostanie odpowiednio zafakturowana.

6. W przypadku wycofania zezwoleń stacji telewizyjnych obsługiwanych przez Media5 lub jakiejkolwiek z firm biorących udział w nadawaniu programu telewizyjnego, lub w przypadku zawieszenia emisji lub dystrybucji programu, zlecenie zostanie automatycznie anulowane. Reklamodawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie, a wykonana część zlecenia zostanie odpowiednio zafakturowana.

Odwołanie zlecenia

1. Rezygnacja dokonana przez Reklamodawcę z całego zlecenia, bądź z emisji poszczególnych reklam, pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty w wysokości: 10% wartości cennikowej całego zlecenia, przy rezygnacji dokonanej w okresie od dnia podpisania zlecenia do 15 dnia roboczego przed emisja pierwszej reklamy, 50% wartości cennikowej całego zlecenia, przy rezygnacji dokonanej w okresie od 14 do 10 dni roboczych przed terminem emisji pierwszej reklamy, 100% wartości cennikowej całego zlecenia, przy rezygnacji dokonanej później niż na 10 dni roboczych przed terminem emisji pierwszej reklamy.

2. Rezygnacja następować będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Media5.

Sponsoring

1. Transakcje sponsoringowe podlegają odrębnym umowom, które mogą modyfikować niniejsze zasady ogólne.

2. Warunki odwołania lub modyfikacji zleceń nie dotyczą umów sponsoringowych.

Warunki płatności

1. Reklamodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego czasu reklamowego i przesłania faksem dowodu przelewu opatrzonego pieczęcią bankowa, nie później niż na 7 dni roboczych przed pierwsza zaplanowana emisja. W przypadku zleceń obejmujących dłuższy okres niż dwa tygodnie możliwe jest ustalenie z Media5 płatności w ratach za każdy następny dwutygodniowy okres oddzielnie, na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku przekroczenia powyższych terminów przez Reklamodawcę Media5 będzie uprawnione do anulowania pozostałej części zlecenia. Ponadto Reklamodawca będzie zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli Reklamodawcą jest Agencja Reklamowa, Media5 przyznaje Agencji prowizje w wysokości nie większej niż 15%. Jest ona obliczana od wartości cennikowej całego zlecenia, pomniejszonej o rabaty przyznane przez Media5.

3. Stosowane przez Media5 ceny dotyczą całej usługi. Ceny są publikowane bez podatku, doliczany do nich jest obowiązujący podatek VAT oraz inne mające zastosowanie opłaty publiczne i podatki.

4. Reklamodawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich oraz przepisów o znakach towarowych, w związku z emisją reklam w stacjach telewizyjnych obsługiwanych przez Media5 i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów i zaspokojenia wszelkich roszczeń należnych poszkodowanym, związanych z takim naruszeniem. W przypadku wniesienia w/w roszczenia, Media5 zastrzega sobie prawo anulowania zlecenia, a wykonana cześć zlecenia zostanie zafakturowana.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozpatrywane przez właściwy ze względu na siedzibę Media5, sąd w Warszawie.

6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie będą podlegały odpowiednim przepisom polskiego kodeksu cywilnego i innym mającym zastosowanie polskim przepisom. Jeśli jakiekolwiek postanowienie tego dokumentu będzie sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego, postanowienie takie zostanie niezwłocznie zastąpione przez nowe, odpowiadające przepisom kodeksu cywilnego.

  Pobierz warunki sprzedaży